تبلیغات
پل سفید شهر یا؟ - آنچه را که اعضای پایبند به قانون شورای اسلامی شهرها باید بدانند(1)
 
پل سفید شهر یا؟
پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه بوده ، هست و خواهد بود
درباره وبلاگ


متولد 1344 محل تولد شهر پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه استان مازندران فارغ التحصیل رشته مهندسی طراحی صنعتی-شاغل در جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه -عضو سومین دوره شورای اسلامی شهر پل سفید.

مدیر وبلاگ : عبدالله خادمی
مطالب اخیر
نویسندگان

مفاهیم‌ و تعاریف
در آیین نامه های داخلی شوراها  به جای هر یک از واژه های زیر عنوان خلاصه شده مقابل آن به کار برده می شود:


 شورای اسلامی شهر ...... - شورای شهر

جلسه علنی شورا - جلسه شورا

اعضای اصلی شورا - عضو

محل برگزاری جلسات رسمی شورا - .......

کمیسیون های دائمی شورای شهر - کمیسیون

پیشنهادات اعضای شورای شهر - طرح

پیشنهادات شهرداری جهت تصویب - لایحه

هیات رئیسه ای که برای مدت یک سال انتخاب می شود - هیات رئیسه

هیات رئیسه سنی

ماده 4- مسن ترین فرد از اعضای حاضر شورا به عنوان رئیس سنی و دو نفر ار جوانترین اعضای حاضر به عنوان منشی تعیین می شوند و در جایگاه هیات رئیسه قرار می گیرند.

ماده 5- وظیفه هیات رئیسه سنی ، اداره جلسه افتتاحیه شورا و انجام مراسم تحلیف و برگزاری انتخابات هیات رئیسه دائم است.

ماده 6- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و کلیه تصمیمات شورا با اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است ، مگر در مواردی که قانون طور دیگری پیش بینی کرده باشد.

تبصره : چنانچه به دلیل عدم حضور موجه یک یا چند عضو نصاب دو سوم  برای تشکیل جلسه حاصل نگردد آن جلسه با یك نفر كمتر  عضو رسمیت می یابد. در این حالت مصوبات شورا با (تعدادی كه مصوب شود) رای موافق معتبر خواهد بود.

ماده 7- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند.

ماده 8- اعضای شورا براساس مسوولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد این آیین نامه می باشند.

 

فصل دوم انتخاب هیات رئیسه دائمی

ماده 9- در جلسه افتتاحیه ، هیات رئیسه دائمی برای مدت یک سال انتخاب می شود.

ماده 10- هیات رئیسه شورا مرکب از یک رئیس ، یک نائب رئیس ، یک خزانه دار و یک یا دو منشی خواهد بود.

تبصره : معرفی کاندیداهای عضویت در هئیت رئیسه باید با موافقت عضو و در جلسه علنی اعلام گردد.

ماده 11- رئیس شورا باید در اداره امور شورا و اجرای آیین نامه و مراعات حقوق اعضاء بی طرفی کامل را رعایت کند.

تبصره : رئیس شورا می تواند حتی هنگام حضور خود اداره جلسات رسمی شورا را به عهده نائب رئیس بگذارد.

استعفا یا فوت اعضای هیات رئیسه

ماده 12- اگر رئیس شورا پیش از انقضای مدت ، فوت و یا از ریاست استعفا نماید ، نائب رئیس جلسه را تشکیل و فوت یا متن استعفا نامه را اعلام و قرائت می نماید. در اولین جلسه که باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل گردد، رئیس جدید طبق مواد این آیین نامه داخلی انتخاب می شود.

تبصره : در مورد فوت و یا استعفای دیگر اعضای هئیت رئیسه نیز باید بدون تشریفات در جلسه بعد که باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل گردد تجدید انتخاب به عمل آید و در هر حال رئیس و یا اعضای جدید هئیت رئیسه تنها برای مدت باقیمانده از آن یک سال آن سمت را خواهند داشت.

فصل سوم كمیسیون‌های‌ شورا و وظایف‌ آنها


كمیسیون‌های‌دائمی‌ و نحوه‌انتخاب‌ اعضای‌ آنها در ابتدای‌ هردوره‌

ماده 13- به‌ منظور بررسی‌، اصلاح‌ و تكمیل‌ لوایح‌ ، طرح‌ها و یا پیشنهاداتی‌ كه‌ به‌ شورا جهت‌ طرح‌ در شورای‌عالی‌ استان‌ها داده‌ خواهد شد و جهت‌ تهیه‌ و تمهید طرح‌های‌ لازم‌ و انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ كه‌ به‌عهده‌ شورای‌ شهر گذاشته‌ شده‌ یا خواهد شد، كمیسیون‌هایی‌ در شورای‌ شهر به‌ شرح‌ مندرج‌ در این‌ آئین‌ نامه‌ تشكیل‌ می‌شود تشكیل‌ می‌شود.


ماده 14- تعداد، وظایف‌ و یا عناوین‌ كمیسیون‌های‌ دائمی‌ كه‌ متناسب‌ با وظایف‌ واختیارات‌ سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ شهرداری ها ‌ و امور مدیریتی‌ شهر ....... تشكیل‌ می‌گردند، برطبق‌ این‌ آئین‌نامه‌ خواهد بود.
تبصـره‌ یك‌ : اعضای‌ شورا برحسب‌ سوابق‌ و اطلاعات‌ و با رعایت‌ اولویت‌ها باید پس‌ از پیشنهاد رئیس‌ شورا و با رأی‌ شورا به‌ مدت‌ یكسال‌ به‌ عضویت‌ این‌ كمیسیون‌ها درآیند. در صورت‌ تمایل‌ اعضاء هر كمیسیون‌ می‌توانند در كمیسیون‌های‌ دیگر با حق‌ اظهارنظر و بدون‌ حق‌ رأی‌ شركت‌ كنند.
تبصـره‌ دو : هركمیسیون‌ با تصویب‌ اكثریت‌ اعضای‌ خود می‌تواند برای‌ مشاوره‌ از صاحب‌نظران‌ دعوت‌ به‌ همكاری‌ نماید.
تبصـره‌ سه‌ : هر كمیسیون‌ باید حداقل‌ سه‌ عضو داشته‌ باشد.


ماده 15- پس‌ از تقسیم‌ اعضای‌ شورای‌ شهر در كمیسیون‌های‌ مربوطه‌، هر كمیسیون‌ با حضور حداقل‌ سه‌ نفر اعضای‌ خود تشكیل‌ و بلافاصله‌ یك‌ رئیس‌ و یك‌ نایب‌رئیس‌ و یك‌ منشی‌ با رأی‌ مخفی‌ و با ورقه‌ با اكثریت‌ نسبی‌ برای‌ مدت‌ یكسال‌ انتخاب‌ می‌نماید. منشی‌ هر كمیسیون‌ مُخبر آن‌ نیز خواهد بود.


ماده 16- جلسه‌ كمیسیون‌ها با حضور حداقل‌ سه‌ نفر اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و تصویب‌ تصمیمات‌ آنها با اكثریت‌ مطلق‌ آراء حاضرین‌ خواهد بود.


ماده 17- در رأس‌ هر شش‌ ماه‌ هر عضو می‌تواند از طریق‌ هیأت‌ رئیسه‌ تقاضای‌ عضویت‌ یا تغییر كمیسیون‌ را بنماید و این‌ جابجایی‌ با موافقت‌ اكثریت‌ اعضای‌ كمیسیون‌های‌ ذینفع‌ و تصویب‌ شورا انجام‌ می‌پذیرد.


ماده 18- كمیسیون‌های‌ شورا برای‌ جلسات‌ خود باید دفتر ثبت‌ صورت‌جلسات‌ داشته‌ باشند و به‌ امضاء اعضاء اعم‌ از مخالف‌ یا موافق‌ برسد. دفاتر مذكور توسط‌ منشی‌ تهیه‌ و قبل‌ از ثبت‌ اوّلین‌ صورت‌جلسه‌، صفحه‌ اوّل‌ آن‌ با ذكر شماره‌ صفحات‌ و امضاء رئیس‌ كمیسیون‌ و حسب‌ مورد، اعضاء كمیسیون‌های‌ مربوطه‌ برسد. صورت‌جلسات‌ كمیسیون‌ها باید به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود كه‌ درآن‌ تاریخ‌ و دستور كار هرجلسه‌، اسامی‌ اعضای‌ حاضر و غایب‌ و آرای‌ مثبت‌ و منفی‌ اعضاء مربوط‌ به‌ هریك‌ از موضوعات‌ به‌همراه‌ خلاصه‌ مفیدی‌ از بحث‌ و گفتگوی‌ حاضرین‌ و تصمیم‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ و مصوب‌ ذكر شده‌ باشد.


ماده 19- به‌ پیشنهاد هر كمیسیون‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورا از میان‌ كارمندان‌ خود حداقل‌ یك‌ نفر دبیراداری‌ در اختیار آن‌ كمیسیون‌ می‌گذارد تا امور اداری‌ مربوطه‌ از قبیل‌ ارتباط‌ با هیأت‌ رئیسه‌، ادارات‌ شورا ، كمیسیون‌ها ، كمیته‌ها ، تنظیم‌ و توزیع‌ مراسلات‌، ضبط‌ مذاكرات‌، بایگانی‌ اوراق‌ و پرونده‌ها، سرعت‌ جریان‌ امور دفتری‌، تهیه‌ صورت‌جلسات‌ و سایر امور را عهده‌دار باشد.


اسامی‌ و نحوه‌ كار كمیسیون‌های‌ دائمی‌ شورا

ماده 20- کمیسیون های دائمی شورا عبارتند از:

 1. كمیسیون‌ عمرانی‌

 2. كمیسیون‌ فرهنگی‌ واجتماعی‌

 3. كمیسیون‌ اقتصادی‌، حقوقی‌ و اداری

ماده 21- هر یک از کمیسیون های مذکور در ماده 20 وظایف اصلی زیر را در حوزه مسئولیت خود به عهده دارند:

 1. پیگیری‌ و نظارت‌

 2. تدوین‌ استراتژی‌ها و راهبردها

 3. برنامه‌ریزی‌

 4. انجام‌ امور تصویبی‌

 5. انجام‌ امور مشورتی‌

 6. سیاست‌گذاری‌ در امور اجرایی‌

 7. تدوین‌ استانداردها

تبصـره ‌: شرح‌ وظایف‌ هر كمیسیون‌ توسط‌ خود آن‌ كمیسیون‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ نهایی‌ به‌ شورا ارجاع‌ می‌شود.

ماده 22- رئیس‌ شورا مكلف‌ است‌ كلیه‌ طرح‌ها و لوایحی‌ را كه‌ به‌ شورا تقدیم‌ می‌شود در اولین‌ فرصت‌ در جلسه‌ علنی‌ شورا اعلام‌ و به‌ كمیسیون‌های‌ مربوطه‌ و سایر اعضاء ارجاع‌ نماید. هم‌زمان‌ یك‌ نسخه‌ از طرح‌ها برای‌ اطلاع‌ شهرداری‌ و دستگاه‌های‌ ذیربط‌ بنابه‌ تشخیص‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورا ارسال‌ می‌گردد.
تبصـره‌ یك ‌: درصورتی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ رئیسه‌ لوایح‌ و طرح‌ها به‌ چند كمیسیون‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد رئیس‌ شورا آنهارا علاوه‌ بر كمیسیون‌ اصلی‌ به‌ كمیسیون‌های‌ ذیربط‌ دیگر كه‌ نقش‌ فرعی‌ خواهند داشت‌ نیز ارسال‌ می‌دارد. كمیسیون‌های‌ فرعی‌ ظرف‌ ده‌ روز گزارش‌ مكتوب‌ خودرا پیرامون‌ قسمت‌های‌ مربوطه‌ تهیه‌ و به‌ كمیسیون‌ اصلی‌ ارسال‌ می‌نمایند. این‌ مدت‌ با موافقت‌ كمیسیون‌ اصلی‌ تا ده‌ روز دیگر قابل‌ تمدید است‌ تا مجموعاً به‌ انضمام‌ گزارش‌ كمیسیون‌ اصلی‌ برای‌ طرح‌ در جلسه‌ علنی‌ شورا تقدیم‌ گردد.
تبصـره‌ دو : در شورا گزارش‌ كمیسیون‌ اصلی‌ قرائت‌ و پس‌ از بحث‌ در مورد آن‌ رأی‌گیری‌ به‌عمل‌ می‌آید. در صورتی‌ كه‌ نظر كمیسیون‌ اصلی‌ به‌ تصویب‌ شورا نرسد مانند پیشنهادهای‌ اصلاحی‌، نخست‌ نظر كمیسیون‌ فرعی‌ توسط‌ مُخبر آن‌ كمیسیون‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ و سپس‌ موافق‌ و مخالف‌ مذاكره‌ نموده‌ و در آن‌ مورد رأی‌گیری‌ می‌شود.
تبصـره‌ سه‌ : تا قبل‌ از رأی‌گیری‌ طراحان‌ می‌توانند طرح‌ خود را پس‌ بگیرند ولی‌ استرداد لوایح‌ شهرداری‌ با رأی‌ شورا ممكن‌ است‌.
تبصـره‌ چهار : مُخبر كمیسیون‌ فقط‌ برای‌ یك‌بار می‌تواند گزارش‌ كمیسیون‌ را ارائه‌ نماید و نطق‌ مجدد وی‌ با عنوان‌ موافق‌ یا مخالف‌ تابع‌ این‌ آیین‌نامه‌ است‌.

ماده 23-گزارش‌ تصمیم‌ در مورد هر طرح‌ و یا لایحه‌ای‌ كه‌ به‌ كمیسیون‌ ارجاع‌ می‌گردد باید در ظرف‌ مدتی‌ كه‌ از طرف‌ رئیس‌ شورا با توافق‌ كمیسیون‌ مربوطه‌ معین‌ و اعلام‌ گشته‌ به‌ شورا داده‌ شود.

تبصـره‌ یك‌: فرصت‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ بررسی‌ هر طرح‌ یا لایحه‌ از تاریخ‌ ثبت‌ در دفتر كمیسیون‌ بطور معمول‌ یك‌ ماه‌ خواهد بود. در مواقع‌ ضروری‌ بنا به‌ تشخیص‌ شورا مدت‌ مذكور قابل‌ تغییر می‌باشد.

تبصـره‌ دو: در صورت‌ تخطی‌ كمیسیون‌ از مهلت‌ موردنظر با درخواست‌ حداقل‌ سه‌ نفر از اعضای‌ شورا و یا به‌ تقاضای‌ شهرداری‌ یا دستگاه‌ ذیربط‌ موضوع‌ در دستور جلسه‌ شوراقرار می‌گیرد و حق‌ تقدم‌ دستور هفتگی‌ شورا طبق‌ ماده‌ سی و هشت تعیین‌ خواهد شد.

ماده 24-‌ هر ماه‌ خلاصه‌ گزارش‌ كار كمیسیون‌ها در غیر از وظایف‌ تصویبی‌ توسط‌ دبیر اداری‌ هر كمیسیون‌ تهیه‌ و با امضای‌ رئیس‌ كمیسیون‌ جهت‌ اطلاع‌ اعضای‌ دیگر شورا در تابلوی‌ اعلانات‌ نصب‌ و یا به‌نحو مقتضی‌ تكثیر و در اختیار آنها قرار داده‌ خواهدشد.

ماده 25- تمامی‌ اسناد و اوراق‌ مربوط‌ به‌ امور كمیسیون‌ها و صورت‌ مذاكرات‌ آنها در محل‌ دبیرخانه‌ كمیسیون‌ براساس‌ آیین‌نامه‌ طبقه‌بندی‌ اسناد نگهداری‌ می‌شود و انتقال‌ آنها به‌ بیرون‌ ممنوع‌ است‌.


كمیسیون‌های‌ ویژه‌، تحقیق‌ و تفحص‌

ماده 26- كمیسیون‌های‌ ویژه‌ در موارد زیر به‌ تشخیص‌ شورا تشكیل‌ می‌شوند:

الف‌) درموردلوایح‌وطرح‌هایی‌كه‌ارتباط‌اساسی‌آن‌باكمیسیون‌معینی‌روشن‌ نباشد.


تبصـره‌ یك‌ : اعضای‌ این‌ كمیسیون‌ها باتوجه‌ به‌ تخصص‌های‌ لازم‌ از طرف‌ هیأت‌ رئیسه‌ پیشنهاد و با تصویب‌ شورا انتخاب‌ خواهند شد. تعداد اعضای‌ كمیسیون‌های‌ فوق‌ حداقل‌ سه‌ نفر خواهد بود كه‌ از میان‌ خود یك‌ نفر رئیس‌، یك‌ نایب‌ رئیس‌ و یك‌ مُخبر انتخاب‌ خواهند كرد.

تبصـره‌ دو: اعضای‌ كمیسیون‌های‌ ویژه‌ در جلسه‌ علنی‌ شورا توسط‌ اعضاء با رأی‌ مخفی‌ و با اكثریت‌ نسبی‌ آراء حاضرین‌ انتخاب‌ خواهند شد.

ماده 27- درصورتی‌ كه‌ حداقل‌ یك‌ سوم‌  اعضاء شورای‌ شهر تحقیق‌ و تفحص‌ را در هریك‌ از امور شهرداری‌ لازم‌ بداند درخواست‌ خود را كتباً از طریق‌ هیاًت‌ رئیسه‌ درجلسه‌ علنی‌ شورا مطرح‌ و نسبت‌ به‌ لزوم‌ یاعدم‌ لزوم‌ آن‌ رأی‌گیری‌ به‌عمل‌ خواهدآمد.
تبصـره‌ یك ‌: تقاضای‌ تحقیق‌ و تفحص‌ خارج‌ از نوبت‌ در دستور كار شورا قرار می‌گیرد.
تبصـره‌ دو : درخواست‌ كنندگان‌ یا متقاضیان‌ تحقیق‌ و تفحص‌ پانزده‌ دقیقه‌ فرصت‌ خواهند داشت‌ به‌ صورت‌ مستدل‌ از تقاضایشان‌ دفاع‌ نمایند.
تبصـره‌ سه ‌: درصورت‌ تصویب‌، كمیسیون‌ مشتركی‌ مركب‌ از كمیسیون‌ مربوطه‌ به‌علاوه‌ متقاضیان‌ تحقیق‌ و تفحص‌ تشكیل‌ می‌شود كه‌ كار خود را شروع‌ وپس‌ از حداكثر پانزده‌ روز نتیجه‌ كار خود را به‌ شورا ارائه‌ خواهد كرد.
تبصـره‌ چهار: گزارش‌ كمیسیون‌ مشترك‌ درجلسه‌ شورا قرائت‌ و به‌صورت‌ مستقل‌ منتشر می‌شود.
تبصـره‌ پنج‌ :اركان‌ مورد تحقیق‌ و تفحص‌، موظف‌ است‌ كلیه‌ مدارك‌ و اطلاعات‌ موردنیاز كمیسیون‌ را برای‌ بررسی‌ در اختیار قرار دهد.

فصل چهارم جلسات رسمی شورا و لزوم حضور اعضاء

ماده 28- اعضای‌ شورا باید در رأس‌ زمانی‌كه‌ جهت‌ تشكیل‌ جلسات‌ اعم‌ از علنی‌، غیرعلنی‌، كمیسیون‌ها، كمیته‌های‌نظارتی‌ و هیأت‌ رئیسه‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد در جلسه‌ حاضر شوند.
تبصـره‌ یك‌: درصورت‌ تأخیر عضوی‌ بدون‌ عذر موجه‌ برای‌ بیش‌ از پانزده‌ دقیقه‌ نامبرده‌ از طرف‌ هیأت‌ رئیسه‌ توبیخ‌ خواهد شد و میزان‌ تأخیر از ابتدای‌ زمان‌ تعیین‌ شده‌ قبلی‌ محاسبه‌ خواهد شد.
تبصـره‌ دو: اعضایی‌ كه‌ به‌ قصد از اكثریت‌ انداختن‌ شورا جلسه‌ را ترك‌ نمایند نسبت‌ به‌ آن‌ جلسه‌ غایب‌ محسوب‌ می‌شوند.
تبصـره‌ سه‌: درصورتی‌ كه‌ عضوی‌ در یك‌سال‌ شش‌ جلسه‌ متوالی‌ و یا دوازده‌ جلسه‌ غیر متوالی‌ از اوقات‌ رسمی‌ شورا، كمیسیون‌ها، كمیته‌های‌ نظارتی‌ و یا هیأت‌ رئیسه‌ بدون‌ عذر موجه‌ به‌ تشخیص‌ شورا غیبت‌ نماید، موضوع‌ برای‌ سلب‌ عضویت‌ وی‌ به‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ ماده‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور ارجاع‌ خواهدشد.
تبصـره‌ چهار: درصورتی‌ كه‌ به‌ علت‌ فوت‌ ، استعفاء و یا سلب‌ عضویت‌ (اخراج‌) بیش‌ از یك‌ سوم‌ مجموع‌ اعضای‌ اصلی‌ و علی‌البدل‌ شورا فاقد نصاب‌ لازم‌ برای‌ تشكیل‌ جلسه‌ شود. براساس‌ مفاد ماده‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور عمل‌ خواهد شد.
تبصـره‌ پنج‌ : مجموع‌ غیبتهای‌ غیرموجه‌، تأخیر در ورودها، تعجیل‌ درخروجها و ترك‌ پاره‌وقت‌ جلسات‌ رسمی‌، كمیسیونها وكمیته‌های‌ نظارتی‌ برای‌ هر یك‌ از اعضاء، ماهیانه‌ محاسبه‌ و ضمن‌ اعلام‌ از تریبون‌ در روزنامه‌ نیز درج‌ خواهد شد.

ماده ‌29- حداكثر مدت‌ برای‌ هر جلسه‌ رسمی‌ چهار ساعت‌ بوده‌ كه‌ ممكن‌ است‌ یكسره‌ و یا فاصله‌ تنفس‌ باشد، مگر در موارد ضروری‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ و تصویب‌ شورا. غایبین‌ بعد از تنفس‌ نیز مشمول‌ مقررات‌ مربوطه‌ به‌ غیبت‌ و تأخیر خواهند بود.

نحوه‌ مدیریت‌ جلسات‌ علنی‌ شورا و عده‌ اعضای‌ حاضر در جلسه

ماده 30- مذاكرات‌ و مصوبات‌ جلسات‌ علنی‌ شورا به‌طور كامل‌ ثبت‌ و ضبط‌ می‌شود و انتشار آن‌ در مطبوعات‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ جهت‌ اطلاع‌ عامه‌ بلااشكال‌ است‌.

ماده 31- تشكیل‌ جلسات‌ رسمی‌ و علنی‌ و رعایت‌ ترتیب‌ مذاكرات‌ و اجرای‌ آیین‌نامه‌ و حفظ‌ نظم‌ جلسه‌ طبق‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌عهده‌ رئیس‌ جلسه‌ است‌.
تبصـره‌ یك‌: بعد از اولین‌ جلسه‌، شورا به‌صورت‌ عادی‌ هرماه‌ دو بار تشكیل‌ جلسه‌ خواهدداد. اما با تصویب‌ شورا، این‌ جلسات‌ می‌تواند به‌ تعداد لازم‌ افزایش‌ یابد.
تبصـره‌ دو: شورا در صورت‌ تشخیص‌ ضرورت‌ بنا به‌ درخواست‌ كتبی‌ استاندار، فرماندار، بخشدار و شهردار موظف‌ به‌ تشكیل‌ جلسه‌ فوق‌العاده‌ است‌. همچنین‌ شورا می‌تواند به‌ تشخیص‌ خود به‌صورت‌ فوق‌العاده‌ تشكیل‌ جلسه‌ دهد.
تبصـره‌ سه‌: تشكیل‌ جلسه‌ فوق‌العاده‌ از طرف‌ شورا منوط‌ به‌ نظر هیأت‌ رئیسه‌ و یا تقاضای‌ مكتوب‌ یك‌ سوم‌ از اعضاء و تصویب‌ شورا خواهدبود.
تبصـره‌ چهار: تشخیص‌ عده‌ حضار به‌ عهده‌ منشی‌ است‌ كه‌ در اول‌ هرجلسه‌ و قبل‌ از اخذ آراء به‌وسیله‌ رئیس‌ جلسه‌ باید اعلام‌ شود.

ماده 32- در هر جلسه‌ علنی‌ قبل‌ از ورود به‌ دستور، رئیس‌ شورا می‌تواند در مورد مسائل‌ روز كشور و شهر مطالبی‌ را كه‌ جهت‌ آگاهی‌ اعضاء ضروری‌ است‌ حداكثر به‌مدت‌ پانزده‌ دقیقه‌ بیان‌ كند. ولی‌ این‌ مطالب‌ بدون‌ رأی‌ شورا مورد بحث‌ واقع‌ نخواهد شد.

دستور جلسات‌ و نطق‌های‌ پیش‌ از دستور

ماده 33- دستور جلسه‌ هفتگی‌ شورا باید به‌ترتیب‌ وصول‌ لوایح‌ و طرح‌ها از كمیسیون‌ها از طرف‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورا تهیه‌ و پس‌ از تكثیر بین‌ اعضاء، شهردار و یا نماینده‌ شهرداری‌ توزیع‌ شود. لوایح‌ و طرح‌های‌ اولویت‌دار به‌ تقاضای‌ ......اعضاء و یا هیأت‌ رئیسه‌ خارج‌ از ترتیب‌ وصول‌ در دستور جلسه‌ هفتگی‌ شورا قرار می‌گیرد. در صورت‌ تعدد تقاضاها تشخیص‌ اولویت‌ با هیأت‌ رئیسه‌ خواهد بود.
تبصـره‌ یك‌ : طرح‌ها و لوایح‌ فوریت‌دار از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ هستند و تابع‌ مواد مربوطه‌اند.
تبصـره‌ دو : دستور كار شورا و گزارش‌ كمیسیونها در لوایح‌ و طرح‌های‌ عادی‌ باید حداقل‌ ساعت‌ قبل‌ از مطرح‌ شدن‌ در شورا به‌ اعضاء ابلاغ‌ شود.

ماده 34- در هرجلسه‌ رسمی‌ حداكثر سه‌ نفر از اعضاء به‌ نوبت‌ و براساس‌ لیست‌ هیأت‌ رئیسه‌ می‌توانند حداكثر به‌ مدت‌ ده‌ دقیقه‌ برای‌ هرنفر، مطالب‌ خود را قبل‌ از دستور به‌ اطلاع‌ شورا برسانند.
تبصـره‌ یك‌: تهیه‌ لیست‌ ناطقین‌ پیش‌ از دستور جهت‌ چهارجلسه‌ و به‌ قید قرعه‌ توسط‌ هیأت‌ رئیسه‌ تعیین‌ می‌شود.
تبصـره‌ دو: هریك‌ از ناطقین‌ پیش‌ از دستور می‌توانند تمام‌ و یا حداقل‌ پنج‌ دقیقه‌ از حق‌ خود را به‌ نفر دیگر واگذار نمایند

مقررات مربوط به مذاکرات جلسه علنی شورا

ماده 35- موضوعاتی‌ كه‌ در دستور جلسه‌ علنی‌ شورا قرار گرفته‌ است‌، باید حداقل‌ یك‌ ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ جلسه‌ در ورقه‌ مخصوصی‌ خارج‌ از محل شورا   نصب‌ شود و مخالفین‌ و موافقین‌ در آن‌ ثبت‌ نام‌ نمایند. به‌ ترتیب‌ به‌ ازاء هرنفر موافق‌ یك‌ نفر مخالف‌ نیز حق‌ صحبت‌ به‌ میزان‌ برابر و به‌ مدتی‌ كه‌ رئیس‌ شورا تعیین‌ می‌نماید خواهد داشت‌. درصورتی‌كه‌ مخالف‌ یا موافقی‌ ثبت‌ نام‌ نكرده‌ باشد. اعضای‌ مخالف‌ و موافق‌ می‌توانند در جلسه‌ نوبت‌ بگیرند و منشی‌ نام‌ آنها را به‌ ترتیب‌ ثبت‌ خواهد كرد.
تبصـره‌ یك‌: اگر مخالفی‌ وجود نداشت‌، موافق‌ نمی‌تواند صحبت‌ كند.
تبصـره‌ دو: اگر موافقی‌ وجود نداشت‌، مخالفین‌ می‌توانند به‌ ترتیب‌ صحبت‌ كنند.
تبصـره‌ سه‌: منشی‌ اسامی‌ اعضایی‌ كه‌ می‌خواهند صحبت‌ كنند به‌ ترتیب‌ وصول‌ (كتبی‌ یا شفاهی‌) ثبت‌ و به‌ رئیس‌ می‌دهد.
تبصـره‌ چهار: درصورتی‌ كه‌ اصل‌ طرح‌ و یا لایحه‌ای‌ مخالف‌ نداشته‌ باشد، غیر از نماینده‌ شهرداری‌ و یا مُخبر كمیسیون‌ مربوطه‌ و یا یكی‌ از طراحان‌ به‌ عنوان‌ موافق‌ كسی‌ صحبت‌ نخواهد كرد.
تبصـره‌ پنج‌: درصورتی‌كه‌ به‌ جای‌ طرح‌ یالایحه‌، گزارش‌ كمیسیونی‌ در دستور قرار دارد، مخالف‌ و موافق‌ باید فقط‌ راجع‌ به‌ گزارش‌ كمیسیون‌ صحبت‌ كنند

ماده 36- هرگاه‌ هنگام‌ بحث‌ درباره‌ لوایح‌، طرح‌ها یا پیشنهادات‌ مرتبط‌ با شهرداری‌، هیأت‌ رئیسه‌ لازم‌ بداند می‌تواند به‌ مسئول‌ اجرایی‌ یا كارشناس‌ مربوطه‌ اجازه‌ دهد به‌ جای‌ نماینده‌ شهرداری‌ سخن‌ بگوید.

ماده 37- ناطقین‌ نباید از موضوع‌ مورد بحث‌ خارج‌ شوند در غیراینصورت‌ رئیس‌ جلسه‌ به‌ آنها تذكر خواهد داد و درصورت‌ دونوبت‌ تذكر خروج‌ از موضوع‌، رئیس‌ جلسه‌ می‌تواند دفعه‌ سوم‌ ناطق‌ را از ادامه‌ نطق‌ منع‌ كند.
تبصـره‌ یك‌: چنانچه‌ موافق‌ یا مخالف‌ به‌ صحبت‌های‌ طرف‌ مقابل‌ استناد كرد و مخاطب‌، استناد را تحریف‌ شده‌ دانست‌ حق‌ توضیح‌ پیرامون‌ تفسیر اشتباه‌ طرف‌ مقابل‌ را خواهد داشت‌.
تبصـره‌ دو: قطع‌ كلام‌ ناطق‌ و عدم‌ رعایت‌ سكوت‌ از جانب‌ دیگر اعضای‌ شورا و هرگونه‌ تهمت‌ و توهین‌ و ایرادگیری‌ شخصی‌ یا حركتی‌ كه‌ موجب‌ بی‌نظمی‌ جلسه‌ شود ممنوع‌ است‌ و مرتكب‌ مشمول‌ مجازات‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌ انضباطی‌ خواهد گردید. رئیس‌ جلسه‌ مسئول‌ جلوگیری‌ از این‌ قبیل‌ تخلفات‌ است‌.

ترتیب‌ و مدت‌ نطق‌

ماده 38- ترتیب‌ و مدت‌ نطق‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است‌:

برای‌ طرح‌ لوایح‌ و طرح‌های‌ فوریت‌دار برای‌ توضیح‌، مخالفت‌، موافقت‌،

ماده 39- رئیس‌ شورا موظف‌ است‌ با هماهنگی‌ اعضای‌ شورا نسبت‌ به‌ تعیین‌ اوقات‌ ثابت‌ تشكیل‌ جلسات‌ رسمی‌ اقدام‌ نماید.


ماده 40- درصورت‌ تشنج‌ و بی‌ نظمی‌ در جلسه‌ شورا، رئیس‌ جلسه‌ را به‌ مدت‌ پانزده‌ دقیقه‌ به‌ عنوان‌ تنفس‌ تعطیل‌ نماید و درصورت‌ بروز بی‌نظمی‌ مجدد، جلسه‌ را ختم‌ و آن‌ را به‌ روز دیگری‌ موكول‌ نماید.

ماده 41- درصورتی‌كه‌ عضوی‌ خود را متعهد و ملزم‌ به‌ حفظ‌ حیثیت‌ شورا و رعایت‌ نظم‌ و نوبت‌ و اجرای‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ نداند از طرف‌ رئیس‌ وهیأت‌ رئیسه‌ به‌ترتیب‌ مورد تذكر شفاهی‌ و اخطار قرار می‌گیرد و در نهایت‌ با او مطابق‌آیین‌نامه‌انضباطی‌رفتارخواهدشد.

جلسات‌ غیرعلنی

شورا می‌تواند به‌ پیشنهاد هریك‌ از اعضاء به‌ تقاضای‌ كتبی‌ شهردار، فرماندار و یا بخشدار ذیربط‌ و تصویب‌ شورا جلسات‌ غیرعلنی‌ داشته‌ باشد. درجلسات‌ غیرعلنی‌ مواردی‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ به‌ تصویب‌ شورا رسیده‌ باشد به‌ بحث‌ آزاد گذاشته‌ می‌شود. همچنین‌ در جلسات‌ غیرعلنی‌ می‌توان‌ به‌ پیشنهاد هریك‌ از اعضاء و تصویب‌ شورا از افراد مختلف‌ جهت‌ طرح‌ نقطه‌ نظراتشان‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 آذر 1396 09:08 بعد از ظهر
هی آیا شما فکر می کنید اگر من وبلاگ خود را با گروه توییتر خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از مردمی وجود دارند که فکر می کنم محتوای شما واقعا محترم شمرده می شود.

لطفا مرا در جریان قرار بدهید. خیلی ممنون
پنجشنبه 18 آبان 1396 01:34 قبل از ظهر
بله در نهایت چیزی در مورد std.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:44 بعد از ظهر
This post is actually a good one it helps new web visitors, who are wishing in favor of blogging.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:07 قبل از ظهر
After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time
a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is a means you can remove me from that service?
Thanks a lot!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:00 بعد از ظهر
bookmarked!!, I like your blog!
پنجشنبه 31 فروردین 1396 02:01 قبل از ظهر
Hi, I desire to subscribe for this website to get most up-to-date updates,
so where can i do it please help.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :