تبلیغات
پل سفید شهر یا؟ - آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه
 
پل سفید شهر یا؟
پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه بوده ، هست و خواهد بود
درباره وبلاگ


متولد 1344 محل تولد شهر پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه استان مازندران فارغ التحصیل رشته مهندسی طراحی صنعتی-شاغل در جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه -عضو سومین دوره شورای اسلامی شهر پل سفید.

مدیر وبلاگ : عبدالله خادمی
مطالب اخیر
نویسندگان
سه شنبه 9 خرداد 1391 :: نویسنده : عبدالله خادمی

تصویب نامه هیأت وزیرانبسمه تعالی

وزارت كشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پیشنهاد شماره 3619/160 مورخ 1/3/1384 شورای عالی استانها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1382- آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود.

آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف- قانون: قانون اصلاح تشكیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن.

ب- شورا: شوراهای اسلامی موضوع قانون

ماده2- پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به كاركنان دولت یا كاركنان مؤسسات عمومی كه با رعایت مقررات مربوط به شورا مأمور می شوند ممنوع است. این قبیل افراد در صورت انجام كار بعد از ساعت اداری ، صرفاً مشمول دریافت اضافه كار با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده3- شورای عالی استانها موظف است ظرف شش ماه آیین نامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت یا پاره وقت آن دسته از اعضای شورا را كه جزء كاركنان دولت یا مؤسسات عمومی نیستند ، تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید و تا زمان تصویب آیین نامه یاد شده مطابق دستور العمل ابلاغی وزارت كشور اقدام خواهد شد.

ماده4- به آن دسته از اعضای شورا كه فقط در جلسات رسمی شورا ، كمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شركت می نمایند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.

ماده5- پرداخت حق حضور در جلسات رسمی شورا با تأیید رییس شورا و حق حضور در جلسات كمیسیونها و جلسات فرعی بنا به پیشنهاد رییس كمیسیون و تأیید رییس شورا مجاز است.

ماده6- پرداخت حق جلسه به اعضای شورا بر اساس جدول زیر انجام می شود:

ردیف

عنوان ( شورا)

حداكثرساعات جلسه (درماه)

حق جلسه

(هر ساعت ریال)

1

شورای روستا(عشایر)

20

35000

ریال

2

شورای بخش

12

49000

ریال

3

شورای شهر(غیر كلان شهر)

50

60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران

4

شورای شهر (كلان شهر) بالای یك میلیون نفر

60

60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران

شورای شهر (كلان شهر) بالای پنج میلیون نفر

70

5

شورای شهرستان

15

49000

ریال

6

شورای استان

20

63000

ریال


7

شورای عالی استانها

40

 84000

ریال

تبصره1- تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده به استثنای ردیفهای (3و4) مطابق افزایش ضریب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت خواهد بود.

تبصره2- پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور، بیشتر از سقفهای تعیین شده در جدول این ماده ممنوع است.

ماده7- پرداخت حق مأموریت به اعضای شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد شواری عالی استانها به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده8- پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موكول به پیش بینی اعتبار لاز